عشق واقعی زمانی است که دو طرف بتوانند از نظر احساسی و ذهنی همهاحساساتشان را با هم شریک باشند. این یک عشق سالم، متوازن و درست است. پساگر به کسی ابراز عشق کرده اید و به نظر می رسد که او این احساس را به شماندارد، دیگر عشق با ارزشتان را صرف او نکنید. با اینکه کسی را دوست دارید کهدوستتان ندارد، اما یادتان باشد که این پایان دنیا نیست. با گذشت زمان با کسی آشنا میشوید که می تواند شاد و خوشبختتان کند و به همان اندازه دوستتان خواهد داشت. 


 

/ 0 نظر / 5 بازدید